BlueBox

20 tekstów – auto­rem jest BlueBox.

w życiu już tak jest. co zro­bisz, jak nic nie zro­bisz. możesz tyl­ko cze­kać.
te dni są naj­gor­sze. ciężko jest sie­dzieć sa­memu i nie myśleć o samotności. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 29 marca 2012, 15:24

Zam­glo­ne złudze­nia wyos­trzają się nocą. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 24 lutego 2012, 17:01

courage

zajmę się swym lo­sem, znajdę odwagę.
tyl­ko... pomóż mi zro­zumieć.
udo­wod­nij,ze to nie sen
że to się dzieje naprawdę

że żal nie spłynie
że wstyd nie ogar­nie
nie zos­ta­nie nienawiść

zacznie się ra­dość zwykłych dni
dob­ry hu­mor zniesie gor­sze chwile
a smu­tek nie nadejdzie
choćby słów zabrakło
i roz­darte zos­tało serce 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 28 listopada 2011, 19:02

Każde wspom­nienie wy­pełnione marzeniami. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 4 października 2011, 17:15

Trud­no zro­zumieć in­nych, pod­czas gdy sa­memu ujaw­nia się prawdę płynącą pros­to z serca. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 28 maja 2011, 15:39

Bez­pie­czniej po­wie­dzieć "za­pom­nijmy o tym" z oba­wy, że dru­ga oso­ba właśnie te­go chce. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 5 maja 2011, 11:48

Często spo­tykam ludzi, których ce­lem życia jest nie ro­bienie so­bie nadziei, żeby nie było efek­tu roz­cza­rowa­nia. Mówią, że tak jest łatwiej.

Zaczy­nam im wierzyć. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 13 lutego 2011, 20:02

Mam dość uczu­cia stra­conej przy­jaźni przy każdym zwyczaj­nym 'cześć'. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 16 stycznia 2011, 11:19

Naj­częstsza przyczy­na naszych niepo­wodzeń to złudze­nia.
Złudze­nia, które od­bierają nam możli­wość lo­giczne­go myślenia. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 9 grudnia 2010, 15:11

zacze­kaj z tą miłością. ja do­piero so­bie ją uświada­miam . 

myśl
zebrała 61 fiszek • 4 listopada 2010, 16:22

BlueBox

"Zestarzeję się i zacznę zachowywać się, jak na swój wiek. Będę zupełnie nowym dniem w życiu, którego nienawidzisz, koroną ze złota, sercem twardszym, niż kamień. I to boli niesamowicie mocno, ale to jest utęsknione, kiedy przepadło."

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

BlueBox

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność